Hulk v2 16.22-23

Hulk v2 16.22-23
March 15, 2018 Angelo